Banjsko lečenje RVI i porodica poginulih boraca

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu je raspisao JAVNI POZIV VOJNIM INVALIDIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA RADI UPUĆIVANJA NA BANJSKO I KLIMATSKO LEČENJE I OPORAVAK, propratnu dokumentaciju i Zahtev možete preuzeti na sledećem linku:

 http://www.minrzs.gov.rs/files/Invalidi_banje/Javni_poziv_za_banjsko_i_klimatsko_lecenje_i_oporavak.docx 

Pravo po ovom pozivu imaju svi ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni  invalidi a po tačkama bolesti koje su navedene u propratnoj dokumentaciji.Uz popunjen obrazac Zahteva potrebno je dostaviti i kopiju Rešenja nadležnog organa o invalidnosti , odnosno statusu  i kopiju Nalaza ili Otpusne liste od lekara specijaliste , ne stariju od godine dana.  Zahtev i potrebnu dokumentaciju poslati u Ministarstvo do 16.10.2015.godine, do kada je produžen Javni poziv.