ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, објављује

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИЈ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

У складу са чланом 16. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14) и утврђеним делокругом рада, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања припремило је Нацрт закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица (у даљем тексту: Нацрт закона).
Одбор за јавне службе Владе Републике Србије донео је дана 4. децембра 2014. године Закључак 05 број: 011-15477/2014, којим је одредио спровођење јавне расправе и усвојио Програм јавне расправе о Нацрту закона.
Јавна расправа о Нацрту закона спроведена је у периоду од 3. децембра до 23. децембра 2014. године и иста је почела објављивањем текста Нацрта закона на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и на Порталу е-управе.
Презентације и расправе о Нацрту закона биле су организоване у:
- Новом Саду, дана 9. децембра 2014. године, за представнике Покрајинског секретаријата, борачко-инвалидских удружења, представнике првостепених општинских органа који гравитирају граду Новом Саду и др.;
- Београду, дана 11. децембра 2014. године, за представнике борачко-инвалидских удружења, представнике првостепених општинских органа који гравитирају граду Београду и др.;
- Нишу, дана 17. децембра 2014. године, за представнике борачко-инвалидских удружења, представнике првостепених општинских органа који гравитирају граду Нишу и др. и
- Крагујевцу, дана 22. децембра 2014. године, за представнике борачко-инвалидских удружењa, представнике првостепених општинских органа који гравитирају граду Крагујевцу и др.
У јавну расправу о Нацрта закона укључила су се многа удружења из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, као и органи надлежни за борачко-инвалидску заштиту и многи појединци. Учесници у јавној расправи дали су многобројне примедбе на текст Нацрта закона, као и предлоге за његову измену или допуну, како лично на одржаним презентацијама, тако и путем поште или електронским путем (више стотина примедаба и сугестија).
С обзиром на изузетно велики број примедаба, предлога и сугетија који је пристигао у периоду трајања јавне расправе (посебно задњих дана расправе), приступило се њиховој систематизацији и обради по темама. Обрада и систематизација изузетно великог броја примедаба и њихово груписање захтевало је дужи временски период. У току је разматрање наведених примедаба, предлога и сугестија од стране стручне службе овог министарства, након чега ће обрађени материјал бити презентиран Радној групи за припрему Нацрта закона. Радна група ће размотрити све пристигле примедбе, предлоге и сугестије и о њима заузети дефинитиван став, након чега ће бити утврђен коначни текст Нацрта закона. 
Из наведених разлога комплетан извештај о спровођењу јавне расправе и коначним ставовима по датим примедбама, предлозима и сугестијама се није могао поднети у року утврђеном горе наведеним Закључком Владе.