Закључак са Јавног слушања

Добили смо Закључак са Јавног слушања на тему ,,Положај ратних ветерана у Србији,, у реализацији Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва у Народној скупштини. На предлог нашег представника удружења, усвојени су закључци о протетичким помагалима и здравственој заштити инвалида, а што можете видети у тачкама 3 и 7 датог Закључка.

IMG_20130321_120311

Ево интегралног текста Закључака са Јавног слушања:

                        На основу члана  44. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, бр. 20/12 – пречишћен текст), Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, на седници одржаној 02. априла 2013. године, а на основу расправе вођене на јавном слушању „Положај ратних ветерана у Србији“, усвојио је следеће

З А К Љ У Ч К Е:

IИзузетно је важно утицати на промену свести да ратни ветерани представљају терет друштву.

Важно је што пре донети закон о борачко-инвалидској заштити, којим ће бити извршена кодификација свих прописа из области борачко-инвалидске заштите и тиме поједноставити поступак за остваривање права, као и извршити усаглашавање регулативе у овој области с уставним променама и исту на јединствен начин уредити за целу територију Србије.

У новој законској регулативи и подзаконским актима, потребно је дефинисати појам ратног ветерана, у смислу врсте учешћа у рату, односно оружаним акцијама, територије његовог ратног учешћа, времена проведеног у рату и органа који би ове појмове прецизирао.

IIУказује се на потребу ревизије корисника борачко-инвалидске заштите, у циљу искључења из заштите неосновано признатих корисника, као и утврдиђивања реалног војног инвалидитета оним корисницима, којима је признат већи проценат од реалног.

Приликом доношења нових законских решења, треба водити рачуна о томе да се стечена права корисника који испуњавају законске услове, не умањују, већ унапређују.

IIIПотребно је поједноставити процедуру упућивања на лечење корисника борачко-инвалидске заштите у војномедицинске установе, у све рехабилитационе центре и друге установе у којима је започето лечење пацијената, као и поједноставити процедуру замене ортопедских помагала.

Неопходно је размотрити могућност отварања центара за ратну трауму и психолошких саветовалишта.

IVПоздравља се иницијатива за изградњу централног спомен-обележја борцима погинулим у претходним ратовима, као знак позитивног става друштва према жртвама рата.

Подржава се иницијатива за израду социјалне картекорисника борачко-инвалидске заштите, ради увођења принципа праведности у даљој расподели средстава намењених овим корисницима.

VОсмишљавањем различитих програма и доношењем нових законских решења, потребно је утицати на то да припадници ове популације,ако испуњавају законске услове као и остали кандидати, имају приоритету запошљавању и остваривању осталих права из друштвеног живота.

Потребно је побољшати сарадњу са Националном службом за запошљавање и Унијом послодаваца и припремити програме за запошљавање ратних ветерана и ратних војних инвалида.

VIНа основу дефинисаног појма ратног ветерана, потребно је сачинити њихов регистар, у циљу утврђивања могуће материјалне и друге заштите и унапређивања њиховог даљег положаја.

VIIНеопходно је побољшати сарадњу са министарством надлежним за образовање, ради доношења адекватне правне регулативе за заштиту деце ратних ветерана, кроз доделу стипендија, права на бесплатне уџбенике и давање приоритета у додели ученичких и студентских домова. 

            Одбор задужује Пододбор за питања ратних ветерана и жртава ратова од 1991. до 1999. године да прати спровођење ових закључака и да о томе обавештава Одбор.

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИЦА

                                                                                                        Милица Дроњак